วันแม่ของหนู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง จัดโครงการวันสำคัญของไทย กิจกรรมวันแม่ของหนู เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ระลึกถึงพระคุณของแม่และให้เด็ก ๆ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของตนอีกด้วย ในการนี้ นายอรรณพ ตื้อคำ นายเทศมนตรีตำบลลำปางหลวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนางสาวเปรมรุ่ง วงค์อนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้