สำนักปลัดเทศบาล


นายศักดินนท์ ขัดเชียงแสน

หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.นงนุช กาหลง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.มัทนา เมืองมาหล้า
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ศิริพร ปลัดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ลลิดา เสนานัย
นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญชนะ เตชะมงคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

น.ส.พนมพร ยอดคำ
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุกัญญา วงศ์ชัยวะ
นักพัฒนาชุมชน

นางวิจิตร์พร มลอาร์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

น.ส.กรรณิการ์ เลิศปัญญานุช
พนักงานทั่วไป

|นายวิเรศ คำวะรัตน์
พนักงานขับรถยนต์