1-30 เมษายน 2563 ให้หน่วยงานของรัฐใน จ.ลำปาง งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด