สถิติประชาชนผู้ใช้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน  ของเทศบาลตำบลลำปางหลวง  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563

สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลลำปางหลวง         จำนวนผู้ใช้บริการ   28 ราย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลลำปางหลวง     จำนวนผู้ใช้บริการ   3 ราย

กองช่าง เทศบาลตำบลลำปางหลวง     จำนวนผู้ใช้บริการ  16 ราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลลำปางหลวง   จำนวนผู้ใช้งาน  98 ราย