วันศุกร์, มกราคม 21, 2022

การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลำปางหลวง

นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลลำปางหลวง และได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้าราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลลำปางหลวงว่าจะบริหารและพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมที่จะดูแลประชาชนในพื้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น