ประกาศ .. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลลำปางหลวง

ด้วยเทศบาลตำบลลำปางหลวง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป     (ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)      จำนวน 1 อัตรา

📍  ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

📍 โดยเปิดรับสมัคร ในวันที่ 6 – 17  มิถุนายน  2565  ในวัน และเวลา ราชการ  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่

งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลลำปางหลวง  ต.ลำปางหลวง  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง