กองช่าง

นายพิทักษ์ รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธรรมวิชญ์ พรหมจรรย์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายอำนาจ เครื่องไชย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายจิทัศ เยี่ยมวัฒนาพร
วิศวกรโยธา
นางวารุณี กลายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยะ กันดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชูศักดิ์ จันท์โกฏ
พนักงานทั่วไป
นายธวัชชัย ติ๊บมาใจ
พนักงานทั่วไป