กองช่าง

 

นายพิทักษ์ รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธรรมวิชญ์ พรหมจรรย์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายปกิต ศิริวงศ์
วิศวกรโยธา
นางวารุณี กลายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยะ กันดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  
นายชำนาญ มอญแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายชูศักดิ์ จันท์โกฏ
พนักงานทั่วไป
นายธวัชชัย ติ๊บมาใจ
พนักงานทั่วไป